Hälso- och sjukvård
 
"Helsestatistik for de nordiske lande 2014"
Presenterar data för befolkningsutveckling, sjukdomar, behandlingar på sjukhus samt dödsorsaker. Dessutom ges också en beskrivning av hälso- och sjukvården i de nordiska länderna.
 
 
Anvisningar gällande anmärkningsförfarandet inom hälso- och sjukvården och socialvården.
 
 
 
RAPPORTER OCH FÖRELÄSNINGSMATERIAL
 
Allmän TBE-vaccination på Åland 2006-2013
- utvärdering och rekommendationer.
Landskapsregeringen beslöt den 27.1.2015 att anteckna rapporten till protokollet.
 
Hälsa i skolan 2013 – rapport för Åland
I denna rapport presenteras resultaten för eleverna i de högre grundskoleklasserna och för gymnasisterna. Resultaten för yrkesstuderande ges i en separat rapport. Resultat presenteras i form av centrala indikatorer, och de viktigaste resultaten sammanfattas som glädjeämnen respektive bekymmer. I början av rapportet berättar man hur resultaten kan utnyttjas i kommuner och läroanstalter. I sista delen behandlas de riksomfattande resultaten av enkäten Hälsa i skolan.
Hälsa i skolan 2013 åk 8 och 9 och gymnasiet
Hälsa i skolan 2013 yrkesläroanstalter
Hälsa i skolan 2011 - rapport för Åland
Rapporten presenterar resultaten för eleverna årskurs 8 och 9 och för gymnasisterna. Resultaten för yrkesstuderande ges i en separat rapport. Resultaten presenteras i form av centrala indikatorer, och de viktigaste resultaten sammanfattas som glädjeämnen respektive bekymmer. Slutligen behandlas aktuella reformer inom lagstiftningen, frågor som påverkar ungdomarnas studieförmåga och utnyttjandet av enkätresultaten.
Hälsa i skolan 2011 åk 8 och 9 och gymnasiet 
Hälsa i skolan 2011 yrkesläroanstalter
Journalhantering - föreläsning 17.11.11
Journalhantering med Arja Myllynpää, tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira, 17.11.2011
 
Patientsäkerhet - föreläsning 17.11.11
Åtgärder för att förbättra patiensäkerheten, Institutet för hälsa och välfärd.
 
Tand- och munhälsovården i landskapet
En kartläggning av serviceutbudet.
 
Hälsopolitiskt program för Åland 2010-2020
Landskapsregeringen har i enlighet med sitt handlingsprogram låtit utarbeta ett förslag till ett hälsopolitiskt program för landskapet. PD Fredrica Nyqvist från samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi har samlat, analyserat och sammanställt tillgängligt faktamaterial.
 
Barn och ungdomar hälsa på Åland
I rapporten ingår bl.a. populationsstatistiska uppgifter, familjestatistik, information om dominerande hälsorisker, sjukdomspanoramat samt utnyttjandet av hälso- och sjukvårdens resurser. Vidare beskrivs en del av befintliga resurser som är inriktade på barns och ungdomars hälsa utanför hälso- och sjukvårdsapparaten. Ett avsnitt ägnas åt nationella rekommendationer rörande kost och motion.

Hälsa i skolan 2009
Denna rapport presenterar grundresultaten i fråga om förändringarna i levnads- och skolföhållanden, hälsa, hälsovanor och hälsokunskaper samt studentvården.
 
Hälsa i skolan 2007
Rapporten presenterar grundresultaten i fråga om förändringarna i levnads- och skolförhållanden, hälsa, hälsovanor och hälsokunskaper samt i elev- och studerandevården bland högstadieeleverna och i gymnasiet.

Hälsa i skolan 2005
Rapporten presenterar hur högstadie- och gymnasieelevernas levnadsförhållanden, skolaarbete, hälsa och hälsovanor förändrats under 2001-2005.
Hälsa_i skolan_2005
 
Kvinnohälsa på Åland
En genomgång av vårdkedjan för kvinnor i olika åldrar inom den offentliga hälso- och sjukvården. Behov av och underlag för utveckling och rationalisering av verksamheten inom ramen för befintliga
resurser.
Kvinnohälsa_på_Åland 

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord