Socialvårdslagstiftningen med bibehållen tillämpning av socialvårdslagen (FFS 710/1982)

 

Landskapsregeringen publicerar här information om rättsläget inom socialvården fr.o.m. den 1 april 2015. Behovet av information är stort eftersom socialvårdslagen (FFS 710/1982) förblir tillämplig på Åland genom blankettlagstiftning trots att en ny socialvårdslag den 1 april 2015 trädde i kraft i riket.

 

Då landskapet har lagstiftningsbehörigheten inom socialvården är det landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård som gäller, den s.k. blankettlagen om socialvård.

 

Enligt blankettlagen om socialvård ska med vissa angivna avvikelser socialvårdslagen (FFS 710/1982) och vissa andra rikslagar inom socialvårdslagen tillämpas.

 

Dessutom finns ytterligare blankettlagar inom socialvården, exempelvis landskapslagen (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen, den s.k. blankettlagen om barnskydd, som tillämpliggör barnskyddslagen (FFS 417/2007). I barnskyddslagen och vissa andra rikslagar inom socialvårdslagar har ändringar gjorts som inte ska tillämpas på Åland.

 

Landskapsregeringen skickade den 24 mars 2015 ett pressmeddelande med information om att socialvårdslagen (FFS 710/1982) förblir tillämplig på Åland. Pressmeddelandet skickades även till kommunerna.

 

* Pressmeddelande 24.3.2015: Gällande socialvårdslag förblir tillämplig på Åland.

 

BESKRIVNING OCH BEDÖMNING AV RÄTTSLÄGET

Landskapsregeringen skickade den 31 mars 2015 dokumentet ”Landskapslagstiftningen om socialvården med bibehållen tillämpning av socialvårdslagen (FFS 710/1982) fr.o.m. 1 april 2015” till kommunerna med en beskrivning och bedömning av rättsläget på allmän nivå.

 

Dokumentet innehåller allmän information om lagstiftningsbehörigheterna och blankettlagstiftningstekniken och rättsliga bedömningar av tillämplig lagstiftning. Strävan är att tillmötesgå allmänhetens behov av lättillgänglig information om rättsläget och att svara på de frågor som ställts av kommunerna och andra berörda.

 

Pressmeddelande 31.3.2015: Information om rättsläget inom socialvården, sammanfattning av informationen i dokumentet.

 

* Information 31.3.2015: Landskapslagstiftningen om socialvården med bibehållen tillämpning av socialvårdslagen (FFS 710/1982) fr.o.m. 1 april 2015.

 

 

YTTERLIGARE STÖD I TOLKNINGEN AV RÄTTSLÄGET

Eftersom alla frågeställningar som kan uppkomma vid bedömningen av vilken rikslagstiftning som ska tillämpas enligt landskapets blankettlagar inte förutses i dokumentet, erbjuder landskapsregeringen berörda myndigheter och organisationer stöd i bedömningen av konkreta lagvalsfrågor. Informationen på denna webbplats kan vid behov kompletteras efterhand med ytterligare bedömningar som föranleds av frågor som landskapsregeringen besvarat.

 

Frågor skickas med tydligt angivande av diarienummer ÅLR 2015/2605 till registrator[at]regeringen.ax

 

Innan frågan ställs bör frågeställaren studera dokumentet av den 31 mars 2015 ”Landskapslagstiftningen om socialvården med bibehållen tillämpning av socialvårdslagen (FFS 710/1982) fr.o.m. 1 april 2015”.

 

 

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord