Vad kan man göra om man är missnöjd med hälso- och sjukvården?

Samtal med personal
Ett samtal med berörd hälso- och sjukvårdspersonal eller deras chef kan ofta reda ut eventuella missförstånd mellan patienten och vårdgivaren. Önskemål om förändringar eller kompletteringar av given vård hanteras snabbast och oftast bäst på detta sätt.
 
Patientombudsmannen
Patientombudsmannen kan ge råd eller hjälpa till att reda ut orsaken till missnöjet på vårdenheten eller bistå patienten i att skriva en patientskadeanmälan, anmärkning eller klagan. Ombudsmannen tar inte ställning till de medicinska vårdbesluten eller om fel eller försummelse förekommit i patientens vård.
 
Konsumentrådgivaren
Vissa privata hälsovårdstjänster, såsom en del estetiska behandlingar och tjänster räknas som konsumenttjänster, inte hälso- och sjukvårdstjänster. Sådana tjänster regleras av konsumentskyddslagen och klagomål kring dem handhas i första hand av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM). Kontakta vid behov konsumentrådgivaren på Åland.
 
Anmärkning
Om en diskussion med berörd personal och/eller deras närmaste chef enligt "Samtal med personal" ovan inte hjälper kan patienten eller dennes anhöriga göra en anmärkning till chefen för vårdenheten. Svar ska fås inom skälig tid (4 veckor). Anmärkningen ska i första hand avse den givna vården. Chefen för verksamhetsenheten kan förändra den givna vården om anmärkningen anses ge orsak till det. Anmärkningen kan formuleras fritt eller göras på en blankett (pdf, blanketten kan inte fyllas i elektroniskt). Anmärkningen sänds till chefen för vårdenheten.
 
Anmärkning ska göras före man skriver ett klagomål. Detta betyder att tillsynsmyndigheten har möjlighet att överföra ärendet till den verksamhet som klagomålet gäller i ärenden där anmärkning inte gjorts och tillsynsmyndigheten bedömer att det är lämpligast att behandla ett klagomål som anmärkning. 

Rättelseyrkanden och rättelser
En patient som är missnöjd med ett beslut som fattats inom Ålands hälso- och sjukvård och som rör patienten kan inom 21 dagar efter att beslutet fattats, skriftligen begära rättelse hos den som fattat beslutet.

Ändringssökandet
Ändring i ett beslut som fattats av Ålands hälso- och sjukvård (t.ex. vård oberoende av patientens vilja) söks hos Ålands förvaltningsdomstol, om inte annat bestäms i en annan lag.

Klagomål
Klagomål som gäller hälso- och sjukvården kan även göras fritt formulerad, på en blankett (pdf) eller elektroniskt till Ålands landskapsregering. Observera att en anmärkning ska göras före man skriver ett klagomål (se ovan, under rubriken Anmärkning). Klagomålet kan gälla all slags verksamhet, såsom vårdens innehåll eller administrativa beslut. Landskapsregeringen kan, om så befinns motiverat, utdela en skriftlig anmärkning eller göra ett skriftligt påpekande till berörd hälso- och sjukvårdspersonal. Den givna vården eller ett fattat beslut i ett enskilt klagomålsärende kan inte förändras eller upphävas av Ålands landskapsregering. Landskapsregeringen kan inte heller besluta att ersättningar ska utbetalas. Klagomålet undersöks i regel inte om händelsen inträffat för mer än fem (5) år sedan. 

Ett klagomål anförs till Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården) i de fall där misstanken om vårdfel gäller en patient som avlidit eller fått bestående men. Klagomålet undersöks i regel inte om händelsen inträffat för mer än två (2) år sedan. Blankett och mer information finns på Valviras hemsida.

Myndigheterna överför vid behov klagomålen till det rätta handläggningsstället enligt sin interna arbetsfördelning. Den som anfört klagomålet blir informerad om överföringen. Patienten kan anföra klagomålet också i de fall där anmärkning redan gjorts till vårdplatsen eller ansökan om ersättning lämnats till Patientförsäkringscentralen på grund av misstanke om patientskada. Klagomålet undersöks i regel inte om händelsen inträffat för mer än fem år sedan.

Ett klagomål till justitieombudsmannen (JO) eller justitiekanslern (JK) kan gälla en myndighet eller tjänsteman eller någon annan som sköter ett offentligt uppdrag och som agerat lagstridigt i sin verksamhet. Däremot övervakar JO och JK inte enskilda yrkesutövare t.ex. privatpraktiserande läkare.

Om klagomålet gäller ett mera än två år gammalt ärende, undersöks det inte utan särskilda skäl.

JO och JK undersöker inte samma ärende. Ett klagomål anförs till EN av nämnda instanser i taget.

Blanketter och mer information finns på JO:s hemsida.
Blanketter och mer information finns på JK:s hemsida.

Patientskadeanmälan
Skadeanmälan är avsedd för patientskador som patienten fått i samband med hälso- och sjukvård i Finland. Med personskada avses sjukdom, handikapp eller annan tillfällig eller bestående nedsättning i hälsotillståndet eller död. Ersättning skall sökas inom tre år efter att den ersättningsberättigade fått kännedom om skadan eller borde ha känt till den. Blankett och mer information finns på Patientförsäkringscentralens hemsida.

Läkemedelsskadeanmälan
Läkemedelsskadeförsäkringen ersätter kroppssjukdom eller kroppsskada eller med dem jämställbar allvarlig psykisk sjukdom, som efter utredning sannolikt anses ha förorsakats av läkemedel på den finländska marknaden som den skadelidande använt. Ersättning ska sökas inom tre år från det att den som kräver ersättning fått kännedom om skadan. Blankett och mer information finns på Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolagets hemsida.

tillbaka

 

 

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord