VÄLKOMMEN TILL MILJÖBYRÅN

 
 
 

A K T U E L L T

 

NYA FALL AV FÅGELINFLUENSA UPPTÄCKTA 

SKYDDA FJÄDERFÄN FRÅN KONTAKT MED VILDA DJUR!

 
Nya fall av fågelinfluensavirus har senaste tiden påträffats i Holland, Tyskland och Storbritannien. Det är därför av stor vikt på Åland att skydda fjäderfän från kontakt med vilda fåglar.

 

Fjäderfäproducenter bör se över sina rutiner, så att inte högpatogent fågelinfluensavirus av subtypen H5N8 sprids.

 

Viktigast är att skydda fjäderfän från kontakt med vilda fåglar. Vilda fåglar får absolut inte komma in i produktionslokalerna.

 

Läs mer här

 


NYA FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDSPROGRAM OCH FÖRVALTNINGSPLAN FÖR PERIODEN 2016-2021.

En samrådsprocess pågår under perioden 13 november till 13 maj 2015. Remissversioner finns här:
 
 
 
Ytterligare information om möten under remissperioden samt vart man ska skicka in synpunkter: http://www.regeringen.ax/index.pbs?press[id]=1715&press[n]=1&press[instance]=197


MARIN MONITORING

Det övergripande syftet med den marina strategin är att skydda och bevara den marina miljön och förebygga försämringar.
Under 2014-2015 ska monitoringprogram och åtgärdsprogram tas fram. Dessa ska synkroniceras med övriga direktiv, som tex vattendirektivet.
 
Den befintliga åländska övervakningen kommer att redovisas i det finska monitoringprogrammet som ska slås fast under sommaren 2014. Samrapportering sker sedan till EU-kommissionen.
För närvarande finns möjligheter att inkomma med synpunkter på den marina övervakningen. Sista svarsdatum är den 23 maj 2014.
http://www.ym.fi/sv-FI/Aktuellt/Pressmeddelanden/Lamna_synpunkter_pa_overvakningen_av_Ost%2828889%29
 
Här finns en sammanställning avseende övervakning på Åland.
 
Synpunkter kan framföras till Mikael Wennström och Susanne Vävare på miljöbyrån.
 

 
STRATEGI FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Den 19 december 2013, tog landskapsregeringen beslut om att föra ett meddelande om strategi för hållbar utveckling till lagtinget vilket är en viktig milstolpe i landskapsregeringens arbete för en hållbar utveckling.

 

Målet är att Åland ska vara ett helt hållbart samhälle år 2051 och en konkretiserad handlingsplan kommer att utarbetas successivt framöver. Under de kommande åren väntar flera insatser med utgångspunkten att på bästa sätt ta till vara tidigare erfarenheter, påbörja nya insatser och att sätta in det i en strategisk helhet.

 

Landskapsregeringens hållbarhetsstrategi finns att läsa i sin helhet här Omställning Åland, strategisk planering för en hållbar framtid 2013-2051

 


VATTENDAGAR MED FÖRELÄSNINGAR

Den 14:e och 15:e november genomförde landskapsregeringen vattendagar med utställning och föreläsningar på temat vatten. Vattendagarna var ett samarbete mellan miljöbyrån och fiskeribyrån och föreläsningarna omfattade bland annat fisk och främmande arter på Åland, kvaliteten på våra kustvatten, enskilda avloppslösningar, dricksvatten och förslaget till åländsk vattenbruksstrategi.

 

Föreläsningarna bandades och finns att se på landskapsregeringens bambuserkanal https://bambuser.com/channel/Landskapsregeringen

 

Presentationerna som visades vid föreläsningarna hittar du här.

 


 

NYTT NUMMER AV MILJÖBYRÅNS INFOBLAD

Miljöbyråns informationsblad "Miljöbyrån informerar" har kommit ut med ett nytt nummer.
Infobladet, som ges ut några gånger per år, beskriver i korta ordalag vad som är på gång inom miljöbyrån och hänvisar till hemsidan för den som vill läsa mer.
Läs infobladet här.
Läs tidigare nummer av infobladet här.
 


KUSTVATTENMILJÖN KRING ÅLAND
I enlighet med vattendirektivets riktlinjer har Åland fortsatt sitt arbete med att bedöma statusen för alla vatten. Under första kvartalet 2013 togs en ny metodik för klassificering fram av Tony Cederberg, Husö biologiska station, i samarbete med Finland. Med hjälp av den har det utförts en bedömning av vattenkvalitén för åren 2006-2012 med fler ingående parametrar. Se Kustvattenmiljön kring Åland.
 


ÅLAND STÄLLER OM TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

Kommittén omställning Åland, som tillsattes av landskapsregeringen i mars 2012, presenterade i juni 2013 sin rapport. Strategin omfattar en strategi för hur Åland ska ställa om till ett hållbart samhälle, mål, delmål och tidplan.

 

Läs hela rapporten


HÅLLBARHETSREDOVISNING FÖR ÅLAND 2012

För tredje gången har en hållbarhetsredovisning för Åland sammanställts. Hållbarhetsredovisningen ger en samlad bild av hur Åland förhåller sig till faktorer som har betydelse för en hållbar utveckling för medborgarna.

 

Hållbarhetsredovisningen för 2012 hittar du här.

 


HÅRDARE KRAV PÅ AVLOPPSRENING I ENSKILDA AVLOPPSANLÄGGNINGAR

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att avloppsreningen uppfyller kraven.

   Den första januari 2005 skärptes lagstiftningen för avloppsrening vilket innebär att från och med den 1 januari 2014 ställs det hårdare krav på reningsgraden.

Läs mer i detta informationsblad och här. 

 

 
ALLEMANSRÄTTEN HAR FÖRTYDLIGATS
Landskapsregeringens tolkning av allemansrätten finns här.
 

 
MUSSLORNA I KUMLINGE HAR SKÖRDATS
Landskapsregeringens pilotprojekt om musselodling på Kumlinge är på slutrakan. Musslorna som fått växa på odlingens nät två och ett halvt år, skördades sista veckan i november och mängden uppgick till 14.400 kg. Skörden utfördes med hjälp av den norska musselodlingsleverantören Smart Farm A/S och fartyget MY 06. Skörden utfördes i snöstorm, men kunde ändå genomföras på två dagar.  Ca 10 ton musslor transporterades till en pilotlinje för musselmjölstillverkning i Orust på Sveriges västkust. Musselmjölet ska användas till försök med foder för fjäderfä eller fisk. Ett fiskfoder delvis baserat på musselmjöl kan bidra till ett kretsloppsbaserat vattenbruk, d.v.s. att näringsämnena i fiskfodret härstammar från Östersjön istället för världshaven. En mindre del musslor ska också gå till jordförbättringsförsök på Åland. Läs mer
 

  
POSITIVA REAKTIONER PÅ ETT ÖKANDE VATTENBRUK I ÖSTERSJÖN

Det råder en positiv inställning till ett ökat vattenbruk i Östersjöregionen. Detta är slutsatsen av en enkätstudie utförd inom ramen för projektet Aquabest, en del av EUs strategi för Östersjöregionen.

En majoritet av de tillfrågade var av åsikten att en ökad produktion av odlad fisk och skaldjur kommer att vara nödvändig och ekologiskt försvarbar för att tillgodose behovet hos en ökande världsbefolkning.  Läs pressmeddelande
 

VI SLÄNGER KLÄDER SÅ IN I NORDEN 
Konsumtionen av kläder och textilier ökar kraftigt i Sverige, Danmark och Finland. I Sverige har konsumtionen gått upp med 40 % på nio år, i Danmark med 62 % på 6 år (2003-2008). Det vi köper idag blir avfall imorgon. Varje år slängs 145 000 ton textilier i Sverige, Danmark och Finland, vilket motsvarar hälften av den mängd textilier som släpps ut på marknaden årligen.
Det visar en studie som Nordiska ministerrådets avfallsförebyggande grupp låtit ta fram. I studien kartläggs flödena av textilier i Danmark, Finland och Sverige från det att textilierna sätts på marknaden tills de blir avfall. De ger även förslag på styrmedel för att förebygga avfallet. Läs mer
 

 
VATTENBRUKSVECKAN PÅ ÅLAND

Vattenbruksveckan på Åland hölls den 9-12 oktober och samlade vattenbrukare, foderproducenter, forskare, myndigheter och miljöintressenter från hela Östersjöregionen till diskussion kring två huvudteman: råvaror för s.k. kretsloppsfoder och musselodlingar i Östersjön.

    Syftet med de två första dagarna var att få en bild av hur olika delar av branschen ser på framtiden för att sluta kretsloppet i Östersjön genom olika alternativa fiskfoderingredienser. Deltagarna fick också bekanta sig med fiskdiesel s

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord