Avfallshantering, kretslopp och producentansvar

Den övergripande målsättningen på avfallsområdet är att tillvarata den resurs som avfall utgör så effektivt som möjligt och med så liten påverkan på miljön som möjligt. I avfallsplanen för landskapet Åland anges riktlinjerna för avfallshanteringen.
 
Landskapsregeringen har den högsta ledningen av renhållningsverksamheten och beslutar om strategiska planer samt förordningar. Kommunerna ansvarar för den praktiska verksamheten, beslutar om avgifter och hur avfallshanteringen ska organiseras. En samordnad avfallshantering för hela Åland är fortsatt en målsättning för landskapsregeringen. För närvarande sköts det kommunala samarbetet genom Ålands Problemavfall Ab och kommunalförbundet för Ålands Miljöservice (MISE). Samarbetet behöver ytterligare utvecklas.

De gamla kommunala avfallsupplagen har stängts och Åland har i dag endast en deponi för inert avfall öppen vid Svinryggens Deponi Ab. Övrigt avfall som måste deponeras transporteras till fasta landet.

Det är enligt förordning förbjudet att deponera biologiskt nedbrytbart avfall med undantag för vissa animaliska biprodukter och döda sällskapsdjur. Biologiskt nedbrytbart avfall från hushåll och företag kan behandlas i Ålandskomposten Ab:s komposteringsanläggning i Gunnarsby i Sund. En annan behandlingsmetod är hemkompostering av hushållens matavfall.

Ålands Renhållnings Ab bedriver en omfattande återvinningsverksamhet, främst med företagens och industrins avfall. Bolaget har en sorterings- och balningsanläggning för sin återvinningsverksamhet. Återanvändningverksamhet bedrivs även av ideella organisationer som Emmaus.
 
Producentansvar
Producentansvar innebär att producenten/företaget står för kostnaderna rörande insamling, transporter och återvinning av de produkter som företaget har släppt ut på marknaden, dvs. sålt till kund. I verkligheten är det konsumenten, och inte företaget, som betalar dessa kostnader eftersom denna kostnad kommer att vara inbakad i produktens pris.
Med producentansvar uppnår man två saker. Dels måste producenten att planera återvinningsfasen redan vid tillverkningen så produkten går att återvinna på ett enkelt och rationellt sätt. Dels fördelas kostnaden för återvinningen på de konsumenter som har konsumerat produkten och inte på andra personer i samhället. Läs mer om producentansvar
 
 
Retursystem för dryckesförpackningar
Lagen om accis på vissa dryckesförpackningar FFS 1037/2004 ger accisskyldiga en möjlighet till accisfrihet eller nedsättning av accis om de kan visa att de har ett fungerande retursystem. Ålands landskapsregering ska godkänna retursystem som finns på Åland för att accisfrihet/-nedsättning ska ges. Läs mer

Avfall från fartyg och fritidsbåtar
För att minska belastningen på havet är fartyg numera skyldiga att lämna sitt avfall i de hamnar som de anlöper Även fritidsbåtar omfattas av de nya reglerna. Beträffande toalettavfall från fritidsbåtar är det förbjudet att släppa ut toalettavfall i vattnet. Läs mer 
Se även rapport "Mottagningsstationer för toalettavfall från fritidsbåtar samt avfallshantering i hamnarna på Åland".

Avfallsstatistik
ÅSUB har fått i uppdrag att samla avfallsstatistik. Första året som statistik insamlades var år 2004. Därefter kommer uppgifter att samlas vartannat år. Se sammanställning för år 2004år 2006 år 2008år 2010 och år_2012

ÅSUB beräknar även materialåtervinning av hushållsavfall och bygg- och rivningsavfall.
 
Materialåtervinning vikts-% 2010 2012
Hushållsavfall 53,4 60,5
Bygg- och rivningsavfall 37,9 44,3
 
Enligt renhållningsförordningen ska återanvändning och materialåtervinning av hushållsavfall senast år 2020 uppgå till 50 vikts-% och detta uppfylls redan. Återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning av icke-farligt bygg- och rivningsavfall ska samma år uppgå till 70 vikts-%. Detta mål är vi långt ifrån och det måste förbättras. 
 
Landskapets finansieringsstöd för främjande av avfallshanteringen
Budgetanslaget främjande av avfallshanteringen avser endast stöd för slutäckning av deponier.
 
Internationella avfallstransporter
Den myndighet som ansvarar för övervakningen av internationell avfallstransporter är Finlands miljöcentral. Till myndighetens uppgifter hör bl.a. följande:
  • att behandla avfallstransportanmälningar och eventuella ansökningar samt att fatta beslut
  • att övervaka själva transporten i samarbete med polis och tullväsende
  • att ge utbildning och råd i internationella avfallstransportfrågor
  • att fungera som EU:s kontaktenhet i avfallstransportärenden

Broschyren MILJÖRIKTIGA VAL hjälper dig som funderar på vad du kan göra för miljöns bästa. Du får råd och tips om rengöring, målning, kläder, elektroniska produkter och mycket mer.

miljobyran[at]regeringen.ax

 

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord