Naturvård

De väsentligaste övergripande målsättningarna för landskapsregeringens naturvårdsarbete är

  • att tillse att inga arter av växter och djur i landskapets flora och fauna eller särskilt skyddsvärda biotoper hotar att försvinna. Detta uppnås främst genom att inrätta naturreservat samt genom fortlöpande inventeringar och information till markägarna
  • att fortsättningsvis underhålla och vårda landskapets naturreservat samt att på lämpligt sätt informera allmänheten om områdenas naturvårdsvärden och möjligheterna till friluftsliv inom dessa
  • att utföra de tillsyns- och övervakningsuppgifter som enligt naturvårdslagstiftningen ankommer på landskapsregeringen
  • att tillse att landskapsregeringen kan uppfylla sina internationella förpliktelser enligt EG:s naturvårdsdirektiv, i första hand genom att följa upp och förverkliga Natura 2000-programmet. 
Skyddad natur
Karta över naturreservaten på Åland
Landskapet har idag 52 naturreservat och ett sälskyddsområde. De flesta är till arealen små områden. I dag är ca 1,7 % av Ålands landyta skyddad som naturreservat. Strävandena att åstadkomma nya reservat inriktas i första hand på våtmarker och gamla orörda skogar. 
 
Arbetet på naturreservaten
Året runt pågår miljöbyråns arbete pånaturreservaten. Här kan du följa arbetet just nu.
 
Inventeringar
Fortlöpande inventeras gråsälsbeståndet och havsörnsbeståndet inom ramen för ett WWF-program. En undersökning av hotade fjärilar i landskapet har färdigställts år 2007. Fortfarande finns intresse för iakttagelser av apollofjärilen och mnemosynefjärilen.
 
Under 2009-2010 utfördes en del inventeringar i landskapet:
 
Inventering av fladdermöss i Kastelholmsområdet (Bathouse):
 
Inventering av källor på fasta Åland och Vårdö 2010 (Fältetnologen Conny Andersson):
 
Inventering av Skalbaggar på Eckerö sandstränder (Tom och Riitta Clayhills):

Friluftsliv
För att förbättra möjligheterna för friluftslivet upprätthåller landskapsregeringen rastplatser och naturstigar inom vissa naturreservat.
Naturstig (ca 2 km) med informationsstationer finns på Nåtö och Björkör (ca 1,5 km). På Björkör kommer sommartid fortsättningsvis finnas en tillsyningsman som enligt överenskommelse kan förevisa reservatet.
Vandringsstigar med endast allmän information vid infarten finns på Ramsholmen, Prästgårdsnäset, Höckböleholmen och Herrön. På Herrön finns även ett fågeltorn.
Av landskapets naturreservat har ett mindre antal skärgårdsområden belagts med landstigningsförbud, oftast under en begränsad tid av året. Detta har i huvudsak skett för att tillförsäkra fågellivet ostörda häckningsholmar. En tabell över aktuella tider hittar du här.
 
Allemansrätten
Landskapsregeringens tolkning av allemansrätten finns här

 
Mer information:

              Broschyrer:

Vill du läsa mer om skyddade biotoper på Åland se Skogsbruksbyråns hemsida.

Kontaktpersoner:
Naturvårdsintendent Jörgen Eriksson tel. 25458, e-post jorgen.eriksson@regeringen.ax
Naturvårdsintendent Inkeri Ahonen, tel. 25453, e-post inkeri.ahonen@regeringen.ax
 
 
Vill du rapportera om en växt eller djurart?
Har du hittat en intressant växt - eller djurart? Kanske en sådan som i landskapet rentav är förklarad som "särskilt skyddsvärd"? Eller en av de biotoper som har samma status?
Använd gärna i så fall det digitala formuläret (länk här nedanför) för att rapportera till oss. På så sätt bidrar du till att din upptäckt får bästa möjliga skydd.
Tack på förhand.
 
 

Tillbaka till miljöbyråns startsida

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord