Vattenvård

De övergripande målen för vattenvården i landskapet är att verka för ett hållbart nyttjande av vattenmiljön, att minska utsläppen av näringsämnen och substanser som är främmande för vattenmiljön samt att bevara eller förbättra vattenkvaliteten i yt- och grundvatten. 

Vattenmiljön kring Åland
Husö biologiska station sammanställer årligen, på uppdrag av landskapsregringen, en miljötillståndsrapport. Läs rapporten för år 2006

Vattenkvalitetsnormer
Enligt den åländska vattenlagen skall Ålands landskapsregering utfärda vattenkvalitetsnormer. Normerna skall visa att vattnet är "i sådant skick och har sådan beskaffenhet att där kan finnas sådana växter och djur som utgör för området normal flora och fauna utan påverkan av människan". Normerna är gränsvärden för vattenkvaliteten i olika vattenområden och kan utfärdas för vattnens kemiska, fysikaliska och ekologiska tillstånd. Läs mer

EG-ramdirektivet för vatten berör också Åland
Ett nytt samlande EG-direktiv för vatten (2000/60/EG), allmänt kallat vattendirektivet, antogs i december 2000. Vattendirektivet samlar ihop alla de gamla EG-direktiven som rör vattenskyddet ur olika aspekter. Läs mer

Avloppsvattenbehandling
Med avloppsvattenbehandling avses avledning och rening av avloppsvatten inklusive omhändertagande av slam som uppstår vid reningen. Läs mer om avloppsvattenbehandling på Åland.

Vattenförbättrande åtgärder
Mycket kan göras för att minska läckaget av näringsämnen, vilket framkommit bland annat vid den kartläggning av fosfor- och kväveläckaget till sjöar och vattendrag från land som slutfördes år 2001. 
Samtidigt har det visat sig finnas en uttalad vilja hos kommuner, sammanslutningar och privata att genomföra åtgärder för att minska läckaget av näring samt att sanera och förbättra vattenmiljön genom
att t.ex. anlägga av sedimentationsbassänger, skörda vass och utfiska mörtfisk i övergödda sjöar.
Kontaktperson är vattenbiolog Mikael Wennström, tel 25 455, e-post mikael.wennstrom[at]regeringen.ax.

Nordiska ministerrådet har gett ut en broschyr med tips för båtägare och fritidsbåtshamnar om vad man ska tänka på för att minska miljöbelastningen.

miljobyran[at]regeringen.ax

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord