VÄLKOMMEN TILL SOCIALVÅRDSBYRÅN

OM SOCIALVÅRDSBYRÅN

Socialvårdsbyrån vid Ålands landskapsregering verkar för välbefinnandet hos människor och tillgången till likvärdig och trygg socialvård på Åland genom att planera, leda och utöva tillsyn över socialvårdsområdet¹.

Socialvårdsbyrån ansvarar för ärenden som gäller:

 - barn- och ungdomsfrågor

 - missbruksproblematik 

 - äldreomsorg

 - handikappfrågor

 - övrig socialservice


Tidigare verkade barn-, klient- och patientombudsmännen vid socialvårdsbyrån.
 
Den 1 september 2014 bildades Ålands ombudsmannamyndighet, dit tjänsterna som barn-, klient- och patientombudsmännen överfördes.
 
Diskrimineringsombudsmannen (DO) fungerar som barnombudsman (BO) på Åland. DO/BO:s kontaktuppgifter får du via myndighetens egen hemsida.
 
 
Anvisningar gällande anmärkningsförfarandet inom socialvården och hälso- och sjukvården.

 

 
Socialvårdslagstiftningen med bibehållen tillämpning
av socialvårdslagen (FFS 710/1982)

Landskapsregeringens information om rättsläget inom socialvården fr.o.m den 1 april finns här. Behovet av information är stort eftersom socialvårdslagen (FFS 710/1982) förblir tillämplig på Åland genom blankettlagstiftning trots att en ny socialvårdslag trädde i kraft i riket den 1 april 2015.

 

 

TILLSYN
 
Socialvårdsplan för Åland
Enligt landskapslag (1993:71) om planering av och landskapsandelar för socialvården ska landskapsregeringen årligen i samband med avgivandet av förslaget till budget anta en plan för ordnandet av socialvården i landskapet för de följande fem åren. Landskapsregeringen har den 9 januari 2015 antagit en socialvårdsplan för Åland år 2015-2019.
 
Tillsynen för socialvården handhas från och med 1.1.2014 av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM). På myndighetens hemsida hittar du mer information.
 
 
TILLSYN genomförd före 1.1.2014
 
Kvalitetsrekommendation, tjänster för äldre
Genom en enkät önskade landskapsregeringen få svar på huruvida kommunerna uppmärksammar Kvalitetsrekommendationen angående tjänster för äldre och huruvida den har lett till förändringar i kommunens äldreomsorg. Svaren avser situationen per 31.12.2011. Enkäten innehåller frågor angående strategisk planering, statistik och uppföljning samt frågor angående förebyggande, aktiverande och rehabiliterande åtgärder.
 
Närståendevården
I enlighet med gällande tillsynsplan för socialvårdsbyrån och budget för år 2012 har landskapsregeringen utfört tillsyn av närståendevården i landskapet genom ett tillsynsformulär riktat till kommunerna samt ett till närståendevårdarna. Svaren har sammanställts och presenteras här i sammanfattad form;
Landskapsregeringen gör en noggrannare analys av vårdarvodena och kriterierna för dessa. Resultatet av analysen kommer att läggas ut på hemsidan och berörda kommuner kontakas vid behov.
 
Handikappserviceplaner
Den skriftliga tillsynen riktad till samtliga åländska kommuner har utgjort ett moment av landskapsregeringens planerade tillsynsverksamhet. Kommunerna har tillsänts resultatet av tillsynen och sammanställningen finns att läsa här; Sammanställning, Tillsyn handikappserviceplaner 2012
         
 
PRIVAT SOCIALSERVICE
 
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) handhar tillstånd och anmälningar vad gäller privat socialservice.
 
Norragatan 17, AX-22100 MARIEHAMN
Tel.växel +358 (0)18 528 600
 

 
UTREDNINGAR 
(se även under respektive verksamhetsområde)
 
Landskapsregeringen presenterade den 4.6.2015 utredningen om vanvård av samhällsvårdade barn på Åland under år 1953-1971. En rapport av utredarna Liselotte Lund och Sanna Roos. Rapporten öppnas i ett nytt fönster som en pdf-fil.
 
Socialvårdens utveckling på Åland
Utredningsuppdraget om två alternativ till en gemensam organisation för socialvården är slutförd. Landskapsregeringen beslöt 21.9.2011 anteckna slutrapporten "Socialvårdens_utveckling inklusive huvudmannaskapet för missbrukarvården på Åland" till protokollet.
 
Situationen för ekonomiskt utsatta pensionstagare 
Landskapsregeringen beslöt 13.11.2007 tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att utreda möjliga former för att förbättra situationen för de pensionstagare som lever under den relativa fattigdomsgränsen. En politisk referensgrupp har bistått arbetsgruppen. Arbetsgruppen avrapporterade den 17.3.2009 sitt arbete genom slutrapporten "Hur kan situationen för ekonomiskt utsatta pensionstagare förbättras?"
 
Att leva i en familj med ekonomiska svårigheter
En rapport av högskolestuderande Lina Lundström.

Samordning av socialvården på Åland
Landskapsstyrelsen har, som tjänstemannauppdrag, låtit utföra en utredning om samordningen_av_socialvården på Åland. Landskapsstyrelsen antecknade utredningen för kännedom den 28 januari 2003.
  
Landskapslag om utkomststöd
Landskapslagen (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd - Hur och varför den är i behov av revidering? Dokumentet utgör underlag inför en revidering av gällande landskapslag (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd. Landskapslagen har t.o.m. år 2008 genomgått fyra ändringar. Lagen (FFS 1412/1997) om utkomststöd gäller i landskapet i dess ursprungliga lydelse från år 1997.
 
 
 

[1]Socialvårdslagen FFS 710/1982, landskapslag ÅFS 101/1995 om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård).
 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord