Vad kan man göra om man är missöjd med socialvården?

Besvärsrätt
En klient har alltid rätt att få ett skriftligt beslut från sociala myndigheter, då han/hon söker om socialvårdstjänster eller andra förmåner. Till beslutet skall fogas uppgifter om hur ändring söks.

I motiveringarna skall uppges vilka lagrum som ligger till grund för beslutet. Om socialnämnden har meddelat särskilda anvisningar i ärendet, skall också dessa anvisningar uppges i beslutet. En ansökan kan inte förkastas enbart på anvisningar som nämnden fastställt. Klientens individuella förhållanden skall undersökas och utredas och först därefter kan själva ärendet avgöras. Att enbart hänvisa till bristen på anslag är inte en godtagbar grund att neka en tjänst eller förmån.

Samtal med personal
Ett samtal med socialvårdspersonalen eller deras chef, kan eventuellt reda ut det missnöje som finns vid socialvårdsenheten.

Klientombudsmannen
Med klientens samtycke kontaktar ombudsmannen personalen. Klientombudsmannen fattar inte egna beslut och kan inte ändra på myndigheters beslut. Ombudsmannen ger råd och bistår klienten vid framställning av anmärkning.

Anmärkning
Klienten kan framställa en anmärkning med anledning av hur han/hon bemötts eller med anledning av den socialvård klienten fått. Anmärkningen skall sändas till verksamhetsenhetens chef. Svar skall fås inom skälig tid (4 veckor). Anmärkningen kan formuleras fritt eller göras på en blankett (pdf, blanketten kan inte fyllas i elektroniskt).

Förvaltningsklagan
En förvaltningsklagan kan göras till Ålands landskapsregering om det gäller underlydande myndigheters verksamhet och landskapsregeringen har tillsynsbefogenheter. Det kan gälla ett förfarande eller en verksamhet, som anses vara lagstridigt, felaktigt eller inkorrekt. Det finns ingen blankett för förvaltningsklagan. Den enskilde har i normalfallet inte besvärsrätt gällande en förvaltningsklagan.

Klagomål
Ett klagomål till justitieombudsmannen (JO) eller justitiekanslern (JK) kan gälla en myndighet eller tjänsteman eller någon annan som sköter ett offentligt uppdrag och som agerat lagstridigt i sin verksamhet. Däremot övervakar JO och JK inte enskilda yrkesutövare t.ex. privat socialvård.

Om klagomålet gäller ett mera än två år gammalt ärende, undersöks det inte utan särskilda skäl.

JO och JK undersöker inte samma ärende.

Blanketter och mer information finns på JO:s hemsida

Blanketter och mer information finns på JK:s hemsidatillbaka

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord