Infrastrukturavdelningen

Infrastrukturavdelningens uppdrag är att upprätthålla och utveckla landskapets trafiksystem på ett så miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt som möjligt, så att trafikanternas berättigade krav och förväntningar på en rimlig och säker trafik tillgodoses. Avdelningen sköter även plan- och bygglagsfrågor, geografiska informationssystem (GIS), bostadsärenden samt el- och energifrågor.
 
Avdelningen är organiserad som en beställar-utförarorganisation, och består av tre byråer, tre fristående enheter samt har två underliggande myndigheter, Elmarknadsmyndigheten och Motorfordonsbyrån.

 

Vid allmänna byrån finns avdelningens administration, juridiska stöd och sekretariatet för nämnden för enskilda vägar. Här handläggs bl.a. ärenden om lagstiftning, trafiktillstånd, bilskolor, bostadstadsproduktion och –förbättringar, hyresförhållanden, byggnadsstatistik, elsäkerhet, hissäkerhet och energi.

 

Trafikbyrån är en beställarorganisation som arbetar med strategisk trafikplanering, trafiksäkerhet, färjetrafik, farleder, kollektivtrafik, flygtrafik, oljeskydd samt byggande och underhåll av vägar, broar, hamnar, bryggor, kanaler och färjfästen. Trafikbyrån sköter även landskapets tonnage och vid byrån finns enheten Ålandstrafiken, som sköter bokning av bilplatser på färjor samt administration av tidtabeller och kollektivtrafik.

 

Produktionsbyrån utför tjänster för landskapsregeringen, men erbjuder även vissa tjänster till kommuner och privata aktörer. Vid byrån finns rederienheten som bemannar frigående färjor och linfärjor i landskapets egen regi, vägunderhållsenheten som utför drifts- och underhållsåtgärder på landskapets vägar, broar, hamnar, flygfält och helikopterplattor samt verkstads- och lagerenheten i Möckelö som utför underhålls- och reparationsåtgärder främst för landskapets tonnage och maskinpark.

 

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord


Ålandstrafiken
Motorfordonsbyrån