Ungdom
 
Landskapregeringens ungdomspolitik
Regeringens ungdomspolitik tar sin utgångspunkt i de övergripande ungdomspolitiska målsättningarna som finns för landskapet Åland;
  • att ge ungdomar reella möjligheter till påverkan och delaktighet
  • att ungdomars engagemang, skapandeförmåga och kritiska tänkande skall tas tillvara som en samhällsresurs

Målsättningarna lägger grund för att skapa förutsättningar för ungas aktiva medborgarskap. Målsättningarna är riktgivande för det förhållningssätt som landskapsregeringen och dess förvaltning ska ha till unga. De genomsyrar det ungdomspolitiska programmet och den åländska ungdomspolitiken som helhet. De ska integreras i övriga politikområden som berör ungdomars levnadsvillkor.

 
 

Ungdomskonsulenten

Sedan augusti 2006 finns en ungdomskonsulent på deltid anställd inom landskapsregeringens förvaltning. Ungdomskonsulenten arbetsuppgifter är starkt kopplat till ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet.

 
Ungdomskonsulenten var sekreterare för den ungdomspolitisk kommittén som under mars 2008 till april 2009 genomförde en översyn av den åländska ungdomspolitiken. I september 2008 överlämnade kommittén en utvärdering av den förda ungdomspolitiken till landskapsregeringen och i mars 2009 överlämnades ett förslag till ungdomspolitiskt program.
 
 
Ungdomspolitiskt program
I januari 2011 antogs ett ungdomspolitiska program (noterades för kännedom i lagtinget). Syftet med programmet är att slå fast vilka områden som ska prioriteras under programperioden år 2009-2012.
 
Det ungdomspolitiska programmet lyfter fram de övergripande målsättningarna och tydliggör grundläggande begrepp, visar på verksamhetsområden och utvecklingsområden samt ger riktlinjer och inspiration för insatser för och tillsammans med unga inom ungdomspolitiken.

 

 
Ungdomar i regeringsprogrammet  

Varje ny regering presenterar sin kommande politik i ett handlingsprogram. Nedan kan du läsa vad lantrådet Camilla Gunells regering har för planer för ungdomspolitiken den kommande mandatperioden. Texten är saxat ur landskapsregeringens handlingsprogram.

 

Läs hela programmet för att få en bild över landskapsregeringens planer och hur unga lyfts fram i olika områden.

 

Unga som resurs
 
Ungdomspolitiken ska främja ungdomars demokratiska delaktighet så att de ges reella möjligheter att påverka samhällsutvecklingen. Ungdomars engagemang, kunskaper och kritiska tänkande ska tas till vara som en resurs.
Nya former för ungas inflytande i politiken utvecklas i samråd med ungdomarna själva. Ett ungdomsråd utses och årliga handlingsplaner utarbetas i samråd med rådet.
 
Landskapsregeringen utreder förutsättningarna och konsekvenserna av en sänkning av rösträttsåldern i kommunalvalet till 16 år. Ungdomsverksamhet som finansieras via PAF-medel utvärderas för att säkra att medlen gynnar verksamhet för unga. Kontakten till ungdomar som studerar utanför Åland upprätthålls och åtgärder vidtas för att öka antalet återflyttare. Ungdomars fritid och fritidsaktiviteter är ett viktigt temaområde för ungdomspolitiken under mandatperioden.
 


Kontakt
 
Lotta Angergård e-post lotta.angergard[at]regeringen.ax
tel. +358 18(0)25 244  


Rapporter
 
 
 
 
 
LÄNKAR

 

UNG.AX www.ung.ax
 
Åland

SKUNK - intresseföreningen för ungdomar i skärgården

 

Ålands Ungdomsförbund

 
 
Finland

Finlands Ungdomssamarbete Allians

 

Aktuellt på Undervisningsministeriet

 

 
Sverige

Ungdomsstyrelsen

 

 

 
Norden

Nordiska ministerrådet       

 

 
EU
 
 

 

 

STÖDMÖJLIGHETER

 

 
 
 

 

 

---------------------------

Stöd till ungdomsinitiativ;

 

Kontakta ungdomskonsulenten
direkt!

---------------------------