Kulturbyrån


Kulturbyrån handlägger ärenden som gäller kulturell verksamhet, det allmänna fria bildningsarbetet, ungdoms- och idrottsverksamhet, biblioteks-och arkivverksamhet.

Vid byrån finns en ungdomskonsulent anställd som abetar för ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet.
 
Kulturbyrån handlägger även Ålands kulturdelegations ärenden. Delegationen är en fristående myndighet som är underställd landskapsregeringen och har en vidsträckt egen beslutanderätt i alla kulturärenden, inklusive landskapsunderstöd för kulturell verksamhet och kulturprojekt med undantag för biblioteks- och kulturarvsärenden.
Ålands kulturdelegation utser även stipendiater till Eckerö Post- och Tullhus Gästbostad och Källskär Gästbostad.

Inom byråns regi bedrivs också kulturell verksamhet på Eckerö Post- och tullhus. 

Ålands landskapsarkiv är en självständig enhet inom byrån. Arkivet förvarar och tillgängliggör historiskt källmaterial samt leder och utvecklar dokumenthanteringen.
 
 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord